บริการของเรา

GCMS (แบบฉีดตรง – Direct Injection) 

Gas Chromatography (GC) เป็นเทคนิคหนึ่งในโครมาโตกราฟี ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานแยกและวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยได้ โดย GC จะประกอบด้วยการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสารอินทรีย์ การแยกสารจากสารผสม และการบ่งชี้สารที่สนใจโดยเทียบกับสารมาตรฐาน

Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่สามารถระเหยเป็นไอได้ เพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่ถูกต้องและแม่นยำสูง สามารถเปรียบเทียบผลวิเคราะห์กับฐานข้อมูล (Library) เพื่อความถูกต้อง ซึ่งถือเป็นข้อดีของเทคนิคของเครื่องมือทั้ง 2 ประเภท คือ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatograph) และเครื่องแมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (Mass Spectrometer)

 

เอกสารบริษัท