บริการของเรา

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

กลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือ คลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง ในชีวิตประจำวันเราได้รับ VOCs จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น สีทาบ้าน, ควันบุหรี่, น้ำยาฟอกสี, สารตัวทำละลายในพิมพ์, จากอู่พ่นสีรถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, น้ำยาซักแห้ง, น้ำยาสำหรับย้อมผมและน้ำยาดัดผม, สารฆ่าแมลง, สารที่เกิดจากเผาไหม้ และปะปนในอากาศ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม อาหาร สารอินทรีย์ ไอระเหยที่สะสมไว้มากนาน ๆ จะมีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เราแบ่ง VOCs ออกตามลักษณะของโมเลกุล เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1.Non-chlorinated Vocs หรือ Non-halogenated hydrocarbonsได้แก่ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยที่ไม่มีธาตุคลอรีนในโมเลกุล ประกอบด้วย aliphatic hydrocarbons (เช่น fuel oils, ก๊าซโซลีน(gasoline) ,hexane ,industrial solvents, ในอุตสาหกรรม alcohols, aldehydes, ketone,hexane) และกลุ่มสาร aromatic hydrocarbons (เช่นสารตัวทำละลาย – toluene, benzene, ethylbenzene, xylenes, styrene, phenol) สาร VOCs กลุ่มนี้มาจากสิ่งแวดล้อม การเผาไหม้กองขยะ พลาสติก วัสดุ สารตัวทำละลาย สีทาวัสดุ เป็นต้น มีผลเสียต่อสุขภาพ

  1. Chlorinated Vocs หรือ halogenated hydrocarbons ได้แก่ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยที่มีธาตุคลอรีนในโมเลกุล ได้แก่ สารเคมีที่สังเคราะห์ใช้ในอุตสาหกรรมสาร chlorinated VOCs นี้มีความเป็นพิษมากกว่าและเสถียรตัวในสิ่งแวดล้อมมากกว่าสารกลุ่มแรก (non-chlorinated VOCs) เพราะมีโครงสร้างที่มีพันธะระหว่างคาร์บอนและธาตุกลุ่มฮาโลเจนที่ทนทานมาก ยากต่อการสลายตัวในธรรมชาติ ทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือโดยทางวิธีเคมีทั่วไป มีความคงตัวสูงและสะสมได้นาน สลายตัวทาง   ชีวภาพได้ยาก รบกวนการทำงานของสารพันธุกรรม หรือ ยับยั้งปฎิกริยาชีวเคมีในเซลล์ และมีฤทธิ์ในการก่อมะเร็ง หรือกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้

สาร VOCs พบในที่ใดได้บ้าง

เราสามารถพบสาร VOCs ในชีวิตประจำวันของเราได้จาก อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ และจากผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน สีและกาว เครื่องหนัง ยากำจัดศัตรูพืช เครื่องสำอาง น้ำหอม สเปรย์ดับกลิ่น ยาและเวชภัณฑ์ สีทาบ้าน, เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง, ควันบุหรี่, น้ำยาฟอกสี, สารตัวท้าละลายในพิมพ์, จากอู่พ่นสีรถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, น้ำยาซักแห้ง, สีและน้ำยาดัดผม, สารฆ่าแมลง, สารที่เกิดจากเผาไหม้ และจากควันไอเสียรถยนต์อีกด้วย

เราสามารถพบไอระเหย VOCs จากการใช้สารเป็นตัวทำละลายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากที่สุดถึง 29% รองลงมาคือจากยานพาหนะ 28%

ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดให้บริการด้านการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างกลุ่มรายการของVOCsได้ครอบคลุมความต้องการ ของลูกค้า ดังนี้

  1. Dynamic Headspace outgassing ในตัวอย่างฮาร์ดดิสไดร์ฟและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องคลีนรูม (Active Sampling Methodology).
  2. VOCs in Clean Room Workplace (Active Sampling Methodology).
  3. VOCs in Compressed Air Sample (Passive Sampling Methodology).
  4. VOCs in Printer Workplace (Passive Sampling Methodology).

โดยวิธีการทดสอบทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ใช้วิธีเก็บด้วย Carbo Trap Tube และนำมาวิเคราะห์ด้วย TDU-GCMS (Thermal Desorption Unit-Gas Chromatography Mass Spectrometry)

เอกสารบริษัท