บริการของเรา

การทดสอบคุณภาพและความคงทน

การทดสอบคุณภาพและความคงทนในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆ ไปจะนำตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ วางไว้ในตู้ที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ความชี้น หรือสภาวะควบคุมไอเกลือ

  • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ-ความชื้น
  • ตู้เปลี่ยนอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
  • การศึกษาผลกระทบจากสารเคมีต่างๆ
  • ตู้เร่งการกัดกร่อนด้วยการอบไอเกลือ
เอกสารบริษัท