บริการของเรา

ROSE

ROSE: Resistivity of Solvent Extraction เป็นวิธีการประมาณค่าความปนเปื้อนของไอออนบนพื้นผิวของ PCB ตามวิธีมาตรฐานของ IPC-TM-650 2.3.25 เป็นการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายที่ผ่านการชะของบอร์ด PCB ซึ่งจะมีการละลายของไอออนโดยรวมออกมา โดยเทียบกับค่าการละลายไอออนของสารละลาย Sodium Chloride (NaCl) จากการนำไฟฟ้าของสารละลายSodium Chloride (NaCl)


เอกสารบริษัท