บริการของเรา

ทดสอบสารต้องห้าม RoHS

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้องค์ประกอบและสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) เป็นกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยสหภาพยุโรปเพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการผลิตอย่างปลอดภัยมากขึ้นโดยคำนึงถึงทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต

RoHS เพื่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้  เป็นผลให้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศต่างๆมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก  แต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดเป็นปัญหาเรื่องการจัดการดูแล และการทำลายเศษซากขยะอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และต่อโลกในอนาคตด้วย เป็นเหตุให้ประเทศต่างๆ คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ออกกฎข้อบังคับให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปริมาณการใช้สารดังกล่าวให้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันอันตรายและการปนเปื้อนแก่ผู้ใช้งาน

มากไปกว่านั้น ได้กำหนดค่าสูงสุดของสารเคมีหลักในช่วง RoHS ในยานพาหนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักข้อจำกัดคุณสมบัติคำสั่ง RoHS จึงมีบทบาทสำคัญมากในการค้าโลก

เอกสารบริษัท