บริการของเรา

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ (SEM/EDX)

เครื่องมือชนิดนี้ มีการใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง เพื่อการแก้ปัญหาการผลิต มีวิธีการ
นำไปใช้ในหลายๆ แนวทาง เช่น

  • วิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของวัสดุหรือฝุ่นในระดับไมโครเมตร
  • การกระจายตัวของธาตุในโลหะผสม หรือหาร่องรอยของการเกิดการกัดกร่อน
  • วัดความหนาชั้นเคลือบ
  • ตรวจหาชั้นการแพร่ของโลหะที่แตกต่างกัน
  • การวิเคราะห์ปริมาณความหนาแน่นวิกฤตของฝุ่นที่จุดระเบิดด้วยตัวเอง
  • การวิเคราะห์หาปริมาณวัสดุขัดตกค้างจากกระบวนการผลิต
เอกสารบริษัท