บริการของเรา

ฝุ่นหรือสารแขวนลอยในน้ำ (LPC)

วิธีการนี้จะใช้วัดปริมาณสารแขวนลอยขนาดต่างๆ ในตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือน้ำสะอาด สามารถวิเคราะห์ฝุ่นทั้งที่อยู่บนผิวชิ้นงานหรือภายในชิ้นงาน เช่นระบบท่อ เอแอลเอส ปทุมธานี สามารถสกัดฝุ่นออกจากชิ้นทดสอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเขย่า การชะด้วยแรงดันน้ำ หรือชะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 

ในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จะศึกษาลักษณะของฝุ่นด้วยวิธีการที่ต่างออกไป เช่น การวิเคราะห์ด้วยน้ำหนัก จัดขนาด และนับจำนวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หรือแยกลักษณะทางกายภาพของฝุ่น (ด้วยคนแยกและนับ หรือด้วยระบบอัตโนมัติ) การให้บริการของเราอ้างอิงไปถึงวิธีการมาตรฐาน ISO 16232 หรือ VDA19

เอกสารบริษัท