บริการของเรา

ไอออนิก โครมาโทรกราฟี

ไอออนิก โครมาโทรกราฟี – Ionic Chromatography

เครื่อง IC เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบชนิดและปริมาณประจุตกค้างที่มีปริมาณน้อยมากๆ (ในระดับหนึ่งในพันล้านส่วน) ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ทั้งประจุลบ เช่น F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, และ PO43- หรือประจุบวก เช่น Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ และ NH4+

 

เอกสารบริษัท