ข่าวสาร
23MAR
การวิเคราะห์สารระเหยในกล่องควบคุม
โดย : Kamonworanee หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

การวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยในกล่องควบคุม(ระบบปิด) ทำเพื่อให้แน่ใจสารระเหยอินทรีย์นั้นเป็นสารที่มาจากตัวอย่างที่สนใจ โดยปราศจากการปนเปื้อนจากสารที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก รูปแบบการเก็บตัวอย่างมีหลากหลาย อาทิเช่น การเก็บตัวอย่างแบบดูดซับ การเก็บตัวอย่างแบบแอ๊คทีฟ และการเก็บตัวอย่างแบบหมุนเวียน

สำหรับการเก็บตัวอย่างแบบดูดซับเป็นการจำลองสถานการณ์จริงโดยวางตัวอย่างในกล่องควบคุมที่เป็นระบบปิด เช่น กล่องควบคุมแบบเทฟลอน, หรือกล่องควบคุมแบบอะคริลิค โดยนำหลอดเก็บตัวอย่างวางไว้ในกล่องควบคุม กับตัวอย่างโดยให้ตัวอย่างปลดปล่อยสารระเหยออกมา อาจจะมีการให้ความร้อนเพื่อเป็นการกระตุ้น ซึ่งระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างจะต้องเหมาะสมกับการระเหยของตัวอย่างด้วย เพื่อสารระเหยในหลอดมีปริมาณเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตัวอย่าง วิธีการอ้างอิงจาก US EPA (The United States Environmental Protection Agency) Passive Samplers for Investigation of Air Quality: Method Description, Implementation, and Comparison to Alternative Sampling Methods.

การเก็บตัวอย่างแอ๊คทีฟ ซึ่งเป็นเทคนิคทั่วไปในการวิเคราะห์งานด้านสิ่งแวดล้อม และงานทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น น้ำมันหอมระเหย, ยาอันตราย, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยวิธีการเก็บตัวอย่างเหมือนกับการเก็บตัวอย่างแบบดูดซับ แต่ต่างกันที่ใช้ปั๊มพ์ในการดูดอากาศเข้าไปในหลอดเก็บอากาศ วิธีการนี้ใช้เวลาในการเก็บที่สั้นกว่าการเก็บแบบดูดซับซึ่งวางเฉยๆ แล้วให้อากาศแพร่ผ่านเข้าไปในหลอดเอง บางทีจะมีการเพิ่มแฟคเตอร์ต่างๆ เพื่อจำลองกรณีเลวร้าย เช่น เพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มเวลาในการเก็บตัวอย่าง วิธีการทดสอบอ้างอิงจาก NIOSH [2015] A vapor containment performance protocol of close system transfer devices used during pharmacy compounding and administration of hazard drug, NIOSH [2016]. Request for information on development of a performance test protocol for closed system transfer devices that incorporate air-cleaning technology to provide worker protection during pharmacy compounding and administration of hazard drug, HSE. Health and Safety Executive MDHS104 Volatile organic compounds in air, A NIOSH technical report of Guidelines for Air Sampling and Analytical Method Development and Evaluation.

เทคนิคไดนามิค เฮดสเปซ คือ การให้ความร้อนกับตัวอย่างที่เป็นของแข็งหรือของเหลวเพื่อให้สารที่สนใจนั้นอยู่ในรูปแก๊ส จากนั้นจึงใช้แก๊สเฉื่อยพาสารที่สนใจผ่านหลอดเก็บตัวอย่าง และดูดซับเฉพาะสารที่สนใจจะวิเคราะห์ไว้ โดยเทคนิคนี้จะมีปริมาณสารที่สนใจมากกว่าเทคนิคอื่นๆ วิธีการอ้างอิงได้แก่ IDEMA M11-10, EN ISO 16000-9:2006 Determination of the emission of volatile organic compounds from building product and furnishing- Emission test chamber method.

หลังจากที่เก็บตัวอย่างแล้ว ก็นำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องเทอร์มอล ดีซอบชั่น ยูนิต ต่อพ่วงกับ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี แมสสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Thermal desorption unit (TDU) with Gas Chromatography with Mass spectrophotometer (GC/MS)) วิเคราะห์ผลการทดสอบในเชิงคุณภาพ และกึ่งปริมาณ  โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น ทางเอแอลเอส (ALS) จะวิเคราะห์สารระเหยทุกชนิดที่ออกมาโดยเทียบกับคุณลักษณะของสารนั้นๆในฐานข้อมูล (Library) ของ GC/MS ได้แก่ฐานข้อมูล Nist/Wiley สำหรับการวิเคราะห์กึ่งเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ปริมาณของสารที่ระเหยออกมาเทียบกับสารมาตรฐาน

บริษัท เอแอลเอส ปทุมธานี (ALS Pathumthani) มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สารระเหยมากกว่า 15 ปี ในตัวอย่างที่ระเหยง่าย ได้แก่ น้ำหอม นำมันหอมระเหย ตัวทำละลาย และยาอันตราย สำหรับตัวอย่างแบบกึ่งระเหย ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ สีอุตสาหกรรม  อาจจะต้องมีการกระตุ้นการระเหยด้วยการให้ความร้อน นอกจากนั้น เอแอลเอส ยังมีบริการออกแบบการทดสอบเพื่อให้เหมาะสมกับตัวอย่างของลูกค้าอีกด้วย

ข่าวล่าสุด
โดย: Sayan Songka